Tüzük

Tüzük – 1. Bölüm

 Madde 1-Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “Yeme İçme Profesyonelleri Derneği”dir. Kısa adı YİP’dir Şubesi yoktur.

Madde 2-Derneğin Amacı, Faaliyet Alanı

Yeme-içme alanında faaliyet gösterecek derneğin amacı; Yeme İçme sektöründe çalışan, görev yapan,  bu sektör içinde yer alan tüm kişileri; eğitim, etkinlik ve iş ağı düzeyinde bir araya getirerek dayanışma içinde olmalarını sağlamak, sorunlarına çözüm bulmak, Türk gastronomisini uluslararası seviyeye taşımaktır.

Madde 3-Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

-Yeme-içme sektöründe yer alan/iş gören tüm paydaşları ortak bir iletişim ağına dâhil ederek ortaya çıkan sinerjinin üyeleri ve sektör için faydaya dönüştürücü çalışmalar yapar.

-Zengin bir kültüre sahip olan Türk mutfak ve gastronomisini ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği yere getirmek için tanıtıcı çalışmalar yapar.

-Yeme-içme sektörünün tüm bileşenlerine hitap edecek şekilde ulusal ve uluslararası organizasyonlar, şampiyonalar, yarışmalar düzenler ve aynı doğrultuda yapılacak ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılır.

-Verimliliği arttırmak amacı ile sektör içinde yer alan kurumlarda çalışan görevlilere yönelik ücretsiz kurslar düzenler.

-Mobil uygulamalarla, yeme-içme sektörü içinde yer alan hizmet tanıtımı ve ürün satışı konusunda üyelerine ve sektöre aydınlatıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapar.

-Üniversiteler ve Akademik çevrelerle işbirliği yaparak yapılacak araştırmalar sonucunda üyelerine ve sektöre aydınlatıcı bilgi verir.

-Yeme-İçme sektörünün farklı iş kollarını kapsayacak şekilde geniş bir bilgi ağı/İK portalı oluşturarak veri tabanından uygun profil bulunabilmesi için başta üyeleri olmak üzere iş arayan/eleman arayan kişi ve kurumlara yardımcı olur.

-Sektör içindeki yüzlerce farklı tedarikçinin sunduğu mal ve hizmetlere ilişkin ürün, fiyat ve kalite konusunda aydınlatıcı/yol gösterici çalışmalarda bulunur; b u tedarikçilerle, söz konusu ürün/hizmetleri alan sektör oyuncularını bir araya getirecek pazaryeri uygulamaları gibi online/mobil uygulamaları tasarlar veya tasarlanması için konusunda uzman firmalarla işbirliği yaparak, bu tür projeleri hayata geçirir.

-Hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak sektör içinde yer alan profesyoneller için başta yabancı dil kursu olmak üzere, bu kişilerin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitimler, atölye çalışmaları, paneller, konferanslar ve seminerler düzenler; bunlar dışında kalan benzeri etkinliklerde bulunur.

-Üyelerinin, mesleki anlamda sorunlarına çözüm bulmak amacı ile başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla diyalog kurar, işbirliği yapar.

-Üyelerinin ve yeme-içme sektöründe olan kişi ve kurumları bir araya getirici çeşitli yemek organizasyonları düzenler, toplantılar yapar.

-Oteller, restoranlar ve diğer yeme-içme işletmeleriyle, sektörde iş gören profesyonelleri teşvik, takdir ve ödüllendirme amacıyla gastronomi, Türk Mutfağı ve yeme-içme kültürü ile alakalı diğer konularda ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler.

-Yeme-içme alanında faaliyet gösteren uluslararası firmalar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yurtdışında gerçekleşen yarışmalara katılmak amacıyla ekip kurar ve bu yarışmalara katılır. Söz konusu firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çeşitli etkinlikler organize ederek, Türk yeme-içme sektörünün tanıtımına katkıda bulunur.

-Sektörde kaliteyi yükseltmek ve daha nitelikli personel yetiştirmek için sürekli ve periyodik eğitim çalışmaları yapar.

-Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında maddi yönden yeterli olmayan ve yeme-içme sektöründe öğrenim gören öğrencilere maddi ve manevi destek olur, burs verir. Giyim, gıda, ulaşım ve okul araç ve gereçleri gibi konularda maddi yardımda bulunur, bu malzemeleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.

-Bilgi birikimini arttırmak için yurt içi ve dışında yayınlanan konusu ve amacına uygun yayınlara abone olur,  gerekli kitap ve dokümanları alır.

-Konusu ile ilgili eğitim amaçlı kitap, broşür, süreli yayın, hakemli/hakemsiz akademik ve akademik olmayan dergi yayınlar.

-Yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak üyelerine aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olur.

-Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım toplayabilir.

-Gelir artırıcı projeler geliştirir, bunlar için gerekirse ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı, şirket  kurar.

-Yeme-içme sektörüne yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunar. Söz konusu danışmanlık hizmetlerini hâlihazırda bir yeme-içme işletmesi işletenlere de sunabilir.

-Girişimci ve yatırımcılara finansal destek sağlayabilmek ve uzun ömürlü işletmelerin varlığını garanti altına almak üzere, bankalar ve finans kuruluşları ile işbirliği yaparak, söz konusu girişimci ve yatırımcılara özel koşullarda kredi vb. finansal destek sağlanmasına aracı olur.

-Yapacağı her türlü organizasyonlar için derneğe sponsor olmak isteyen firmalarla anlaşabilir, sözleşme imzalayabilir. Bu organizasyonlar için başka firmalardan destek alabilir.

-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar.

-Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler.

-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar veya kiralar.

-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır.

-Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar, işbirliğinde bulunur.

-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.

-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

-Üyelerini bilgilendirmek, kamuoyuna projeleri ve etkinliklerini duyurmak ve iletişimi sağlamak için web sitesi ve benzeri sistemler oluşturur, her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve enformasyon faaliyetlerinde bulunur.  Süreli veya süresiz yayınlar yapar,

-Gerektiğinde amacı doğrultusunda çalışan diğer kurum ve kuruluşlara ayni ve nakdi bağış yapar, aynı şekilde ayni ve nakdi bağış kabul eder.

-Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli kılabilmek amacıyla gönüllü alt birimler, komisyonlar kurar, komisyonların faaliyetlerini bir rapor halinde düzenleyip ilgili mercilere sunar ve kamuoyunu bilgilendirir.

-Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

Madde 4-Üyelik Şartları, Üyelik Türleri, Üyelik İşlemleri

Üyelik Genel Şartları:

Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, yeme-içme sektörü içinde yer alan tüzel ve gerçek kişiler derneğe üye olabilir.

 

Üyelik Türleri

 1. Asil Üyelik: Derneğin asil üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 2. Kurumsal Asil Üyelik (Tüzel Kişi)Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, başkanları ya da kendilerini temsil ile görevlendirdikleri gerçek kişiler yolu ile temsil edilen seçme ve seçilme hakkına sahip, tüzel kişiliği olan üyelerdir.
 3. Bireysel Asil Üyelik (Gerçek Kişi) Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip gerçek kişi üyelerdir.
 4. Akademik ve Onursal Üyelik:

Yeme-İçme sektörünün gelişmesine, tanıtımına katkıda bulunmuş İş Dünyasından, Üniversite veya Akademik çevrelerde görevli olan, çalışan kişiler ile Derneğe ve/veya amaç ve hizmet konularına emeği geçmiş olan kişiler arasından, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurul kararı ile seçilen üyelerdir.

Akademik ve Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, diledikleri takdirde ödenti verirler.

Madde 5-Üye Olma İşlemleri

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir ve derneğe bildirilir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Madde 6-Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Madde 7-Üyelikten çıkarılma                                                                                                                                                                                            

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Üyelik başvurusu sırasında yanıltıcı/aldatıcı bilgi vermiş olmak,

7-Üyelik koşulları ile ilgili değişiklikleri zamanında bildirmemek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 8-Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

4-Yüksek İstişare Kurulu

Madde 9- Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden,  günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır.  Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.  İki toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter sayısı

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulu tarafından saptanarak üyelere duyurulan yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katkından az olamaz.

Madde 10-Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 11-Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri genel kurulun alacağı karara göre gizli ya da açık oylama ile yapılabilir. Diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır.

Seçimlerin gizli oyla yapılmasına karar verilmesi halinde oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Tüzük – 2. Bölüm

Madde 12-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim, denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

Dernek yönetim, denetim ve diğer organların kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Derneğin feshedilmesi,

Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Madde 13- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu,  beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Asil Üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, Başkanın çağrısıyla gerek görülen zaman ve sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Mazeretsiz olarak üç (3) toplantıya gelmeyen üyenin üyeliği düşer, yerine yedek üyelerden birisi getirilir.

Yönetim Kurulunun görev süresi üç (3) yıldır.

Madde 14- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, kira sözleşmesi yapmak.

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Madde 15- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri:

Başkan: Derneği yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Yönetim kurulu kararlarını uygulatır. Kurulun toplantılarına başkanlık eder. Derneği borçlu ve alacaklı duruma getiren belgeleri sayman ile beraber inceler ve onaylar.

Başkan Yardımcısı: Başkan bulunmadığı zaman veya başkanın gerek gördüğü durumlarda başkanın görevlerini yürütür.

Genel sekreter: İç ve dış yazışmaları düzenler. Yönetim kurulu gündemlerini hazırlar, gerekli defterlerin ve kararların yazılma ve bildirimlerini sağlar. Çalışma gruplarının faaliyetlerini kontrol eder.

Sayman: Harcamaların ve gelirlerin düzenli olarak izlenmelerinden ve değerli belgelerin saklanmasından sorumludur.

Üye: Yönetim Kurulu kararlarına oy hakkı ile katılırlar. Yönetim kurulunca verilen görevleri üstlenirler.

Madde 16-Çalışma grupları:

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalarda görev yapmak üzere yönetim kurulu tarafından, çalışma grupları kurulabilir. Ayrıca bazen geçici çalışma grupları da oluşturulabilir.

Madde 17-Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu üç (3)  asıl,  üç  (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Kendi aralarından bir başkan seçerler.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtlarım mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığına, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 18-Yüksek İstişare Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yüksek İstişare Kurulu, yönetim kurulunun amaç ve faaliyetlerine işlerlik kazandırabilecek bilgi ve deneyime sahip, derneğin amacında belirtilen konularda uzman ve sektör içinde olan kişiler arasından Yönetim Kurulu’nca için seçilmiş yeteri kadar kişiden oluşur.

Yüksek İstişare Kurulu ilk oturumunda kendi arasında bir Başkan seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulunun önerisi veya Kurul başkanının uygun göreceği sürelerde toplanır. Görev süresi üç yıldır.

Kurulun görevleri şunlardır:

1-Dernek tarafından yürütülecek çalışmaların, projelerin ve araştırmaların yapılmasında, kamuoyu oluşturulmasında derneğin çalışmalarını izleyerek Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur.

2-Yiyecek-içecek sektörünün genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirerek uzun vadeli çalışmalara ışık tutar.

3-Derneğin etkinliğini arttırmak için faaliyet ve çalışmalara yön verici nitelikte tavsiye kararları oluşturarak önerilerde bulunur.

4-Dernek çalışmaları ve tesisleri ile ilgili projeler, ulusal veya uluslararası yapılacak organizasyonlar hakkında görüşlerini paylaşır.

5Dernek üyeleri arasında veya sektör içinde olabilecek anlaşmazlıklara ve ihtilaflara çözüm bulmak ve yol göstermek amacıyla Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanarak konu ile tarafları ve ilgili kişileri dinler. İnceleme sonunda kendi görüş ve önerilerini de kapsayacak şekilde düzenleyeceği raporu Yönetim kuruluna sunar.

6- Dernek çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, amaçlara uygunluk ve sonuç odaklı önlemleri ve öncelikleri önerir.

 

Madde 19-Derneğin Gelir Kaynakları-Ödentilerin Belirlenme Şekli

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere üyeliği kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır.
 2. Yıllık Üye Ödentisi: Üyelerin her çalışma dönemi için ve üyeliğinin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası toplantı, gezi, temsil, konser, yarışma, konferans, panel, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Sponsorluk ve İktisadi İşletme Geliri,
 9. Diğer gelirler.

Giriş ve Yıllık Ödentinin Belirlenme Şekli: Kurumsal Asil Üyelik ve Bireysel Asil Üyelik giriş ve yıllık ödentileri, her yıl derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak yönetim kurulunca ayrı ayrı belirlenerek üyelere duyurulur.

Madde 20-Tutulacak Defterler

Dernek, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmelikler ile diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında ‘’İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 21-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri,“ Alındı Belgesi ” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için“ Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ”Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal veya hizmet teslimleri ise “Aynı Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiyle dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 22- Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından elektronik ortam üzerinden ilgili resmi kuruma bildirilir.

Madde 23-Bildirim Yükümlülüğü

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları, Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler, dernek organlarında meydana gelen değişiklikler,30 gün içinde elektronik ortam üzerinden ilgili kuruma bildirilir.

Derneğin edindiği taşınmazlar da tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde elektronik ortam üzerinden ilgili kuruma bildirilir.

Madde 24- Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Madde 25-Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 26-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğun toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 27- Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Yeme-İçme Profesyonelleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir neden dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafında durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

Demolar

Ten Rengi

Başlık Stili

Navigasyon Modu

Sayfa Düzeni

Genişlik
Kutulu

Navigasyon Modu